Regulamin Konsultacji Online drMigrena.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Serwis, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi Konsultacje Online dostępny pod adresem internetowym drmigrena.pl prowadzony jest przez Dymitra Kostrica prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Praktyka lekarska Dymitr Kostrica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, nr. NIP 5242555448.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Pacjentów korzystających z Usług Konsultacje Online i określa zasady korzystania z Usług Konsultacje Online oraz zasady i tryb zawierania Umów o świadczenie Usług Konsultacje Online z Pacjentem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

3. Przez użyte w Regulaminie Usług Konsultacje Online pojęcia rozumie się:

4. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

5. Lekarz świadczy Usługi Konsultacje Online, określone w Regulaminie, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Serwisu.

 

§2. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
5. Ustawa z dnia 09 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

§ 3. Usługi Konsultacje Online

1. Korzystanie przez Pacjentów z usług telemedycznych prezentowanych na stronie drmigrena.pl jako Konsultacja online: e – wizyta i e – recepta odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Poprzez usługi telemedyczne należy rozumieć udzielanie porad medycznych przez lekarza za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

3. Z usług telemedycznych pacjenci mogą korzystać wyłącznie za pośrednictwem wymienionych w punkcie 2 kanałów komunikacyjnych tj. z wykorzystaniem formularza medycznego wysyłanego drogą mailową, połączenia telefonicznego lub połączenia wideo. W każdym przypadku konieczne jest zgodne z prawdą wypełnienie formularza medycznego i opłacenie honorarium za usługę wg cennika.

4. Korzystanie z porad telemedycznych, jest możliwe po uprzedniej akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

5. W przypadku korzystania z usług telemedycznych dostępnych na drmigrena.p, lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL pod czas Konsultacji Online.

6. W ramach porad telemedycznych lekarz może:

7. W trakcie porady telemedycznej lekarz, jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

8. Czas trwania porady telemedycznej udzielanej na portalu Pacjenta oraz porady telefonicznej to maksymalnie 30 minut. Po tym czasie lekarz może poprosić pacjenta o przerwanie połączenia.

9. Czas realizacji usługi Konsultacje Online odbywa się w wybrany termin przez  Pacjenta w formularze zamówienia Konsultacje Online na stronie https://drmigrena.pl/konsultacja-neurologiczna/

10. W przypadku gdy Pacjentem jest osobą nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą udzielającą informacji jest jego przedstawiciel ustawowy.

11. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.

12. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza, Lekarz w ramach udzielania Świadczenia Telemedycznego może wystawić e-receptę, e-ZLA i/lub e-skierowanie jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

13. Do wystawienia e-recepty, e-ZLA i/lub e-skierowania Lekarz może wymagać od Pacjenta przedłożenia dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, takich jak:

14. Udzielanie przez Lekarzy Świadczeń Telemedycznych, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą Systemu Teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

15. Lekarze prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta.

16. Konsultacja lekarska w ramach Konsultacji Online może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.

17. Lekarz przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

18. Przebieg świadczenia Usługi Konsultacje Online może być rejestrowany przez Lekarza, a jego zapis może być przechowywany wraz z dokumentacją medyczną. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi Konsultacje online, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.

19. Pacjent ma wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Może również otrzymać kopię dokumentacji medycznej.

20. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Lekarzowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania Świadczeń Telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia Świadczenia Telemedycznego.

21. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usług Konsultacje Online.

22. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

23. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Usług Konsultacje Online jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

2. Dokonanie wpłaty przez Pacjenta jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługi Konsultacje online oraz akceptacją Regulaminu Usług Konsultacje Online.

4. Opłata za Usługę Konsultacja Online oznaczona na stronie wyboru terminu Konsultacji Online https://drmigrena.pl/konsultacja-neurologiczna/.

5. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania Usługi Konsultacja Online.

6. W celu zawarcia umowy o Usługę Konsultację Online należy

7. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pacjent otrzymuje w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu danych płatności.

8. Po wykonaniu płatności Pacjent kontaktuje się z Usługodawca w wybrany termin w formularzu zamówienia Usługi Konsultacja Online na stronie https://drmigrena.pl/konsultacja-neurologiczna/ przez kanał komunikacyjny, który bedzie wysłany na podany e-mail Pacjenta pod czas składania zamówienia.

9. Potwierdzenie wyznaczonej daty i godziny.
Informacje o Konsultacji Online Pacjent otrzymuje w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu Zamowienia.

10. W wyznaczonym uprzednio terminie Pacjent powinien skonaktować się z Usługodawcą przez kanał komunikacyjny, który bedzie wysłany na podany e-mail Pacjenta pod czas składania zamówienia.

11. Jeżeli Pacjent nie skontaktuje się z Usługodawcą w wybranym uprzednio terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo nie zwarać kwoty uiszczonej opłaty za Usługi Konsultacje Online.

12. W przypadku odwołania Konsultacji Online z wyprzedzeniem nie mniejszym niż cztery godziny przed planowaną Konsultacją Online Pacjent ma prawo do zwrotu kwoty uiszczonej opłaty. Usługodawcę należy powiadomić o woli rezygnacji z Usługi w formie wiadomości e-mail. Dane kontaktowe umiesczone na stronie https://drmigrena.pl/kontakt/. Nie powiadomienie Usługodawcy o rezygnacji w czasie krótszym niż cztery godziny przed Konsultacją Online będzie skutkowało brakiem zwrotu uiszczonej kwoty.

13. Pacjent ma możliwość modyfikacji terminu Konsultacje Online po uprzednim skontaktowaniu się za pomocą wiadomości e-mail z Usługodawcą, nie później niż cztery godziny przed planowaną Konsultacją Online.

14. Okres czterech godzin, o którym mowa w dwóch poprzedzających punktach liczony jest wstecz od daty i godziny planowanej Konsultacji Online z wyłączeniem czasu wykraczającego poza czas pracy Usługodawcy.

15. Po wykonaniu Usługi Konsultacji online Pacjent traci możliwość odstąpienia od Umowy, o czym zostaje poinformowany.

16. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.

 

§ 5. Wymogi techniczne

Celem przeprowadzenia Usługi Konsultacje Online Pacjent zobowiązany jest spełnić warunki techniczne, określone w Regulaminie.

1. Urządzenie końcowe ze stałym dostępem do sieci Internetowej:

2. Przeglądarką internetową:

które powinny być o nowszych wersjach.

3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Włączona obsługa:

5. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci komórkowej/telefonicznej.

 

§ 6. Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze zrealizowaną Usługą Konsultacje Online. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące działania Serwisu i związanych z nim kwestii natury technicznej należy zgłaszać na adres e-mail kontakt@drmigrena.pl

2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.

3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:

 

§7. Ochrona danych osobowych

1. Wypełniając Formularz rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane „RODO”). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Praktyka lekarska Dymitr Kostrica, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242555448, adres e-mail: kontakt@drmigrena.pl.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Zakres zbieranych przez Usługodawca danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, data i rodzaj wizyty.

4. Dane osobowe Pacjenta przekazywane będą do Usługodawca. Przekazane dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Usługodawcy.

5. Usługodawca będzie przechowywał dane osobowe Pacjenta przez okres świadczenia Usługi po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych ze świadczeniem Usług. Pacjent ma prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Usługodawca nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie Usług. Usługodawca nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Pacjenta.

6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Pacjenta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego https://drmigrena.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2022 roku.